ИНХП

ShiriyazdanovR.R., DavletshinA.R., Vil’danovF.Sh., IpatovaE.A., RakhimovM.N., TelyashevE.G., AbdyushevR.R., DoinitsynaL.S.,. Khakimov V.R. Regeneration of Refinery Gas Treatment Superacid Catalysts by Scf Solvent Extraction.

Chemistry and Technology of Fuels and Oils. 2016, Vol. 51, № 6, pp. 709-712.