ИНХП

Khamzin Yu. A., Shiriyazdanov R.R., Trapeznikova E.F., Davletshin A.R., Makhmutova O.N., Vil’danov F.Sh., Imashev U.B., Rakhimov M.N., Telyashev E.G. Thermodynamic Analysis of the Formation of C8 Isomers in the Alkylation of Isobutane by Olefins

Chemistry and Technology of Fuels and Oils. 2017, Vol. 6 № 52, pp. 646-655.